Microcatch®

MicroCatch systemet är framtagen för att hindra mikroplastpartiklar och hela eller delar av gummigranulat från fallskyddsgummi på lekplatser och konstgräsplaner att hamna i vattendrag och naturmark. Systemet bygger på existerande produkter som används tillsammans på ett nytt sätt.

Idag sker avvattning från konstgräsplaner och lekplatser med fallskyddsgummi direkt ut i naturen eller till dagvattensystemen via dagvattenbrunnar i närområdet.

Fallskyddsgummi under lekutrustning på en allmän lekplats består av två skikt med gummigranulater; ett undre stötdämpande skikt med svart SBR-gummi och ett övre färgat skikt av EPDM gummi som binds samman till en stötdämpande matta med ett speciellt bindemedel. När bindemedlet härdat med hjälp av luftens syre är det stabilt och urlakas i princip inte alls av regnvatten.

Det färgade övre skiktet utsätts dock för mekanisk nötning från lekande barn. Inte sällan finns stenmjölsytor eller sandytor i direkt anslutning till ytorna med fallskyddsgummi. Vid lek sprids sand och smågrus in på gummiytorna och påskyndar den mekaniska nötningen.

Nötningen ger upphov till mikropartiklar från härdat bindemedel och gummigranulat. Idag finns inget som hindrar dessa mikropartiklar att hamna i naturen eller i våra dagvattensystem.

Konstgräsplaner med gummigranulat som fyllnadsmaterial sprider mycket stora kvantiteter av hela och delar av granulat. Vid bruk av planerna är den mekaniska nötningen av gummigranulaten mycket stor. I en konstgräsplan finns inget bindemedel som håller granulatet på plats. Tanken är att styvheten på konstgrässtråna ska binda granulatet som ska fungera ungefär som sand och jord i en vanlig gräsmatta.

En konstgräsplan måste vara väldränerad för att klara evakuering av regnvatten. Planerna är i princip alltid anlagda på så kallat samkrossmaterial och sand. Denna uppbyggnad tillåter stora mängder regnvatten att passera ner genom konstgräset/granulatet och vidare ner i marken för att till slut hamna i omgivande naturmark eller dagvattensystem. De mikropartiklar av själva konstgräset och gummigranuleten som den mekaniska nötningen har skapat följer med regnvatten genom det dränerande stenmaterialen och vidare ut i närmiljön eller till dagvattensystemen..

Kännetecknande del.

MicroCatch systemet är i princip ett slutet system som tvingar allt regnvatten som dräneras genom en konstgräsplan, eller rinner av en yta med fallskyddsgummi, att först ta vägen genom fiberduk, bärlager, fiberduk och sedan genom ett dräneringsrör av kokosfiber och sedan förbi en brunn med kolfilter innan det når ut i naturen eller till det allmänna dagvattensystemet.

MicroCatch systemet med sin kombination av markduk, gummiduk, dräneringsrör av kokosfibrer och en brunn med ett särskilt filter med aktivt kol förhindrar spridning av mikropartiklarna till omgivande natur och/eller våra dagvattensystem.

MicroCatch måste byggas upp enligt ett visst system för att det skall fungera optimalt. Frångår man en eller flera komponenter får man i princip lika dålig rening som idag. Ett installerat system påverkar inte placering av lekutrustning, stabilitet eller funktion av ytan den renar från mikropartiklar. Anläggningstiden (byggtiden) för en lekpark eller en konstgräsplan påverkas inte av att MicroCatch systemet byggs in. Trygg Lek Sverige AB Besöks adress Mail Telefon Box 277 Tuna Gårdsväg 17 henrik@trygglek.se 073 673 37 74 147 01 Tumba 147 43 Tumba

Vattenprov

Microcatch systemets vatten är testad hos ALS (www.alsglobal.se). I vattenprovet hittades inga partiklar som kunde relateras till mikorplaster eller gummigranulater.

Trygg Lek Sverige AB vill hela tiden förbättra våra produkter samt göra lekplatser, parker och fotbollsplaner säkra för våra barn och miljön, därför har vi lagt ned mycket tid för att få fram Microcatch som vi hoppas skall vara en självklarhet på alla platser där fallskyddsgummi och konstgräs läggs idag. Hårdgjorda ytor som fallskyddsgummi är ett mycket bra val för tillgänglighet för alla barn och vuxna oavsett funktionsvariation.

Forskningsrapport

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av naturvårdsverket har tagit fram en rapport (C359) som finns att ladda ned på www.ivl.se.

Stäng meny